Products And Services

Smart Grid & Advance Power Distribution

3 Ph. Electronic kWh Meter

คุณสมบัติการใช้งาน

- แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล 8 หลัก

- ความแม่นยำในการวัดพลังงานไฟฟ้าดีกว่ามิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุด (Class2)

- สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (IP54)

- ใช้การสื่อสารโดย Modbus Protocol

 
 Download Factsheet