Products And Services

Smart Factory

Thermo scan Inspection Services

การตรวจสอบจุดต่อระบบไฟฟ้าด้วยกล้องส่องความร้อน

- ส่องจุดร้อนก่อนดำเนินการแก้ไข

- จัดทำรายงานผลจากการส่องกล้อง

- แก้ไขจุดร้อนที่ทราบผลจากการส่องกล้อง 

- ส่องจุดร้อนหลังดำเนินการแก้ไข

- จัดทำรายงานผลหลังดำเนินการแก้ไข

 
 Download Factsheet